For erhvervskunder

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TBEA V./ OVR APS FOR ERHVERVSKUNDER

1. ANVENDELSE
1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra TBEA V./OVR ApS, CVR-nr. 42721972 (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet over for Sælger har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af købet, medmindre Sælger heri udtrykkeligt skriftligt gengiver de enkelte betingelser, der pålægges Sælger, og som er andre eller anderledes formulerede end de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte.

2. TILBUD OG ACCEPT
2.1 Kun skriftlige tilbud er gældende for Sælger. Tilbud er gældende i 6 uger. Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen, jfr. dog Sælgers øvrige betingelser for levering og leveringstid nedenfor.

3. PRISER
3.0 Vores priser er 1.375 kr./timen inkl. moms (30 minutters intervaller).
3.1 Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. moms og afgifter. Sælger forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i indkøbspriser, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, underleverancer, valutakurser, fragt, diskonto, told, skatter, afgifter og o.l. samt ved begivenheder, der er omfattet af force majeure.

4. LEVERING OG LEVERINGSTID
4.1 Medmindre anden leveringsklausul er aftalt, sker levering AB fabrik på den i tilbuddet/ordrebekræftelsen angivne adresse i Danmark i standard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2020 ”ex works”. Forsendelse sker således for Købers risiko og regning.
4.2 Den i tilbuddet angivne leveringshorisont/-tidspunkt er alene vejledende, og leveringstiden er først endelig, når den er anført i ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved ordrebekræftelsens afsendelse. Medmindre andet skriftligt aftales, anses en levering for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 1. hverdag før til 1. hverdag efter en i ordrebekræftelsen anført konkret dato, medens levering anses for rettidig, såfremt levering sker i perioden fra 3 hverdage før til 3 hverdage efter en i ordrebekræftelsen angivet leveringsuge. Dette gælder dog ikke, hvis det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen er fast.
4.3 Køber er ikke berettiget til at udskyde den aftalte leveringstermin uden forudgående aftale med Sælger.
4.4 I tilfælde af forsinkelse skal Køber reklamere straks. Køber kan herefter alene hæve købet, såfremt Sælger ikke har leveret senest 5 hverdage efter skriftligt påkrav til Sælger fra Køber. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning som følge af forsinkelse.
4.5 Såfremt Køber måtte ønske leverancen særligt beskyttet eller emballeret, leveres en sådan beskyttelse eller emballage alene efter forudgående særskilt aftale med Sælger herom, og Køber faktureres alle omkostninger herved.
4.6 Hvis Køber ikke har bestemt en forsendelsesmåde på tidspunktet for transporten, sørger Sælger for at arrangere sædvanlig forsvarlig transport for Købers regning.
4.7 Når der er truffet aftale om levering hos Køber eller andet af Køber anvist sted, leveres varerne så nært brugsstedet, som lastvognen – efter chaufførens skøn – kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og omgivelser.
4.8 Udgifter til eventuel ventetid for aflæsning hos Køber eller andet af Køber anvist leveringssted debiteres Køber, ligesom Køber må dække de omkostninger, som følger af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt leveringstid.
4.9 Merudgifter i anledning af ikke aftalt dellevering er for Købers regning.

5. EJENDOMSFORBEHOLD
5.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering eventuelle forbundne omkostninger til f.eks. levering er betalt af Køber. Ved betaling med check eller veksel anses betaling ikke som endelig betaling, før fuld indfrielse har fundet sted, og pengeinstituttets eventuelle indsigelsesfrist er udløbet. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen til Køber ved levering.

6. FORCE MAJEURE
6.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen hertil.
6.2 I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.

7. GARANTI OG MANGLER
7.1 For alle ydelser leveret af Sælger garanterer Sælger for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage eller Købers ansvar. Garantien er kun gældende, under forudsætning af at Køber har udleveret de nødvendige og korrekte oplysninger til Sælger og, hvis der er tale om en vare, at produktet er korrekt monteret/anvendt i overensstemmelse med Sælgers anvisning og almindelig anerkendt praksis. Garantien dækker dog ikke fejl og mangler opstået som følge af almindeligt slid og ælde, forkert eller usædvanlig betjening, overbelastning, mangelfuld vedligeholdelse samt ved forsøg på reparationer, justeringer og ændringer, der ikke er udført af Sælger eller med Sælgers skriftlige samtykke.
7.2 Det påhviler Køber straks ved leveringen at foretage sædvanlige undersøgelser af det leverede, herunder om mængden er korrekt, og om der er tydelige fejl og mangler. Erstatningskrav eller reklamationer over at det leverede er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede varer ved modtagelsen, skal ske skriftligt straks efter ydelsens modtagelse og under alle omstændigheder senest 3 dage efter modtagelsen. Reklamationer skal klart beskrive, hvori manglen består samt vedlægges eventuelt billedmateriale.
7.3 Hvis der er tale om en vare, er garantien betinget af, at varen omgående og inden 14 dage efter fejlen er konstateret eller burde have været opdaget, tilsendes Sælger franko, idet krav herom dog senest skal være rejst inden 12 måneder fra leveringsdatoen.
7.4 Hvis der er tale om en serviceydelse er garantien betinget af, at Køber straks pr. e-mail fremsender billeddokumentation eller anden dokumentation for manglen til Sælger. Sælger er berettiget til at besigtige de genstande eller vare som Køber mener er mangelfulde eller beskadiget som følge af Sælgers ydelse/levering.
7.5 Mangler, der burde have været opdaget i forbindelse med Købers undersøgelsespligt, kan ikke påberåbes efter udløbet af overstående frister.
7.6 Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, varen omleveret eller købesummen for det solgte krediteret Køber. Uanset hvilket leveringssted der måtte være aftalt i ordrebekræftelsen, vil en eventuel omlevering af en vare ske AB fabrik på en adresse i Danmark.

8. KUNDENS ANSVAR
8.1 Køber har pligt til skriftligt at gøre Sælger opmærksom på, hvis der er tale om særligt værdifulde genstande eller materiel, der indgår i ydelsen eller skal behandles som led i ydelsen.
8.2 Sælger er berettiget til at betinge levering af Sælgers serviceydelse af, at Køber tegner en ekstra forsikringsdækning, hvis Sælger vurderer, at levering af ydelsen omfatter behandling eller håndtering af ekstra værdifulde genstande.
8.3 Har TBEA rykket for betalingerne 3 gange eller flere, og der har været sendt varsel om at sagen lukkes ned, kan sagen pr. Definition ikke genåbnes. Der kan i sådanne tilfælde ikke opgøres timer, og dermed krediteres ubrugt tid! Dog kan TBEA imod en ekstra betaling på 3.000,- Kr. vælge at genåbne sagen når betalingen er modtaget.
8.4 Har en klient indgået en aftale om afbetaling af vores honorar, i stedet for kontantbetaling, så skal denne betaling følges, også selv om sagen pauses for en tid grundet klientens anliggender.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING
9.1 For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
9.2 Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
9.3 Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
9.4 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sælger. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af Købers retsforhold over for tredjemand.
9.5 Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

10. RETURVARER
10.1 Køber har ikke ret til at returnere varer og leverancer fra Sælger, medmindre dette forudgående og skriftligt er aftalt. Såfremt dette er aftalt, krediteres godkendte returvarer normalt med fradrag af 15 % af salgsprisen ekskl. moms ved franko-levering til Sælgers lager eller andet af Sælger anvist sted i Danmark.
10.2 Specialvarer, tilvirkede varer eller udstillingsvarer tages ikke retur.
10.3 Køber kan altid få opgjort timeforbruget på sin sag, jf. vores gældende timepriser på vores hjemmeside: https://tbea.dk/priser-s/vores-almindelige-timepriser. Også selvom at prisen er beregnet på en fast pris. Bemærk at ønsker man at opsige samarbejdet utidigt, vil der blive pålagt 1,5 timer til udfærdigelse af timeopgørelse, som ikke er en del af samarbejdsaftalen med fastpris, og som skal betales før timeopgørelsen udføres.

11. PRODUKTANSVAR
11.1 Sælger skal af Køber holdes skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Sælger ikke er ansvarlig for over for Køber.
11.2 Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
11.3 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
11.4 For produktansvar hæfter Sælger og/eller er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
11.5 Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

12. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
12.1 Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, datablade, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og alene vejledende. Sådanne oplysninger er derfor kun bindende i det omfang, disse udtrykkeligt er gengivet i ordren, eller der specifikt henvises til dem.
12.2 Såfremt konstruktion eller specifikationer m.v. for et af Sælger solgt produkt måtte blive ændret forinden leveringstidspunktet, er Sælger berettiget til at levere produktet med de(n) nu herefter gældende konstruktion og specifikationer m.v., såfremt produktet – efter en objektiv vurdering – ikke er blevet forringet herved. Det samme gælder med hensyn til produktets ydre fremtræden, herunder farve.
12.3 Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Sælgers ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.
12.4 Såfremt Køber – for at kunne gennemføre projektet – har behov for tegninger og dokumentation, kan parterne forudgående skriftligt aftale, at Sælger udleverer tegninger og dokumentation, der er nødvendige for at sætte Køber i stand til at opstille, igangsætte, drive og vedligeholde leverancen. Uden samtykke fra Sælger må denne information ikke anvendes til andet end det, der var formålet ved overdragelsen. Dog forlanger Sælger, at informationen forbliver fortrolig.
12.5 Sælger forbeholder sig ret til at videregive eventuelle af Køber til Sælger udleverede tegninger og tekniske specifikationer til underleverandører, i det omfang dette er nødvendigt til opfyldelsen af leverancen.

13. ÆNDRING AF VILKÅR
13.1 Sælger tager forbehold for at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for Sælgers salg og levering af varer.

14. TVISTER
14.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal forelægges Retten i København under anvendelse af dansk ret. Processproget er dansk.
Såfremt én eller flere bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.

15. KONTAKTOPLYSNINGER
15.1 Sælger kan kontaktes på følgende måde, herunder i forhold til reklamationer:

TBEA V./ OVR ApS
CVR-nr. 42721972
Jomsborgvej 21 A 2900 Hellerup
E-mail: ps@ovr.dk
Tlf.nr. 70707282

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Har du brug for vores hjælp. Udfyld venligst nedenstående formular. Så vender vi tilbage hurtigst muligt!

Se vores klienters tilfredshed

Udtalelser fra vores tidligere klienter

ALT AT VINDE INTET AT TABE

Som udgangspunkt er vores honorar delt op i 2 betalinger: Ét mindre starthonorar, samt et honorar du kun betaler, hvis du er tilfreds med den endelige løsning.

Priser for privatkunder

Download vores brochure

Åbningstider

Åbningstider for personlig
og telefonisk henvendelse:

Mandag til fredag 8.30 – 16.00