fbpx

For privatkunder

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TBEA V./ OVR APS FOR PRIVATKUNDER

1. ANVENDELSE
1.1
 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra OVR ApS (TBEA), CVR-nr. 42721972 (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af købet over for Sælger har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af købet, medmindre Sælger heri udtrykkeligt skriftligt gengiver de enkelte betingelser, der pålægges Sælger, og som er andre eller anderledes formulerede end de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte.

2. BESTILLING
2.1
 Købers afgivelse af en bestilling anses ikke for at være en juridisk bindende aftale. Der er først indgået en juridisk bindende aftale, når Køber har modtaget en ordrebekræftelse, eller bekræftelse på vi tager sagen fra Sælger.

3. PRISER
3.0
 Vores priser er 1.375 kr./timen inkl. moms (30 minutters intervaller).
3.1 Sælger håndterer betalingen. Spørgsmål vedrørende betaling, skal rettes til Sælger.
3.2 Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen, hvorfor der kan komme prisændringer.
3.3 Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Alle udgifter i relation til varen, herunder til porto, fragt, emballage mv., samt en samlet pris vil fremgå ved bestilling og af ordrebekræftelsen.
3.4 Eventuelle leveringsomkostninger vil variere afhængig af, hvilken vare og leveringsform der er valgt. Køber kan vælge mellem de betalingsmåder, som Sælger tilbyder i købsprocessen. Når Sælger har modtaget Købers ordre, startes arbejde i Købers sag.
3.4.1 Alle fastprisaftaler, altså aftaler der er prisgivet uden timeberegning, kan opsiges af klienten når dette ønskes, dog skal vi gøre opmærksom på, at den forbrugte tid, så beregnes efter forbrugte timer.
Timeberegningen koster 1.375,- kr. at udføre, som skal indbetales før denne laves, og skulle der være overskydende beløb i klientens favør, udbetales disse omgående til klienten, når klienten har fremsendte reg. og kontonummer.
3.4.2 Sker der ændringer i dine informationer, så din sag skal genberegnes/konkluderes eller lægges nye planer,  mere end 2 gange, vil der blive tillagt et gebyr på 2.000,- kr. for hver gang der skal tilrettes, og evt. laves nye konklusioner og vurderinger på din sag.
3.5 Alle telefonmøder omkring din sag mellem klienten og TBEA, er gratis, med en fastprisaftale. Vi kan godt lave et fysisk møde, dog er telefon møder uden beregning, og fysiske møder er mod beregning, som er 1.375,- kr. inkl. forberedelser, for en halv time, på vores adresse. Beløbet skal betales ved bookning af mødet.
3.6 Hvis klienten vælger at søge gældssanering/delvis eftergivelse, og det er imod vores anbefaling, møder vi ikke med klienten før mødet i retten, og møder ikke i retten sammen med klienten, vort møde sker først når vi har bekræftet at det vil give mening at søge forhold til klientens ansøgning.
Går ansøgningen ikke igennem, vil det være forbundet med en yderligere omkostning, til os at skulle søge igen, på i alt 4.000,- inkl. moms, som skal betales før tilretningen og/eller indsendelsen af ansøgningerne. 

4. LEVERING OG FORSINKELSE
4.1 Leveringstidspunkt
4.2 Forventet leveringstidspunkt vil fremgå i forbindelse med Købers bestilling og på ordrebekræftelsen.
4.3 Leveringsomkostninger
4.4 Leveringsomkostninger vil afhænge af varetype, antallet af varer, leveringsadresse m.v. og vil fremgå af Købers bestilling og ordrebekræftelsen.
4.5 Leveringsmåde
4.6 Leveringsmåden fremgår af ordrebekræftelsen. Sælger bærer risikoen for varen, indtil den
er overgivet til Køber og er i Købers besiddelse.
4.7 Hvis varen er bestilt til afhentning i butik og betalt online, anses ordren for en online-ordre, som er reguleret af bl.a. forbrugeraftaleloven, markedsføringsloven, persondataloven og ehandelsloven. Hvis Køber ønsker yderligere oplysninger om rettigheder og forpligtelser som forbruger, findes lovene på www.retsinformation.dk.
4.8 Forsinket levering
4.9 Hvis leveringen af Købers vare er forsinket, så får Køber besked, så snart Sælger bliver opmærksom på forsinkelsen. Køber får samtidig besked om, hvornår Køber kan forvente, at varen vil blive leveret.

5. FORTRYDELSESRET
5.1
 14 dages fortrydelsesret
5.2 Fortrydelsesretten giver Køber ret til at fortryde købet uden angivelse af årsag. For at udnytte fortrydelsesretten skal køber senest 14 dage efter købers bestilling/betaling giver sælger meddelelse herom. pr, e-mail med henvisning til klientid #. Fortrydelsesretten er kun gældende indtil arbejdet er igangsat af Sælger på foranledning af Køber, da det er et personligt produkt der udføres, og dermed ikke kan benyttes til andre købere.
5.3 Alle fastprisaftaler, altså aftaler der er prisgivet uden timeberegning, kan opsiges af klienten når dette ønskes, dog skal vi gøre opmærksom på, at den forbrugte tid, så beregnes efter forbrugte timer.
Timeberegningen koster 1.375,- kr. at udføre, som skal indbetales før denne laves, og skulle der være overskydende beløb i klientens favør, udbetales disse omgående til klienten, når klienten har fremsendte reg. og kontonummer.
5.4 Fortrydelsesretten gælder desuden ikke for varer, der er speciallavet til Køber eller for varer, der forringes eller forældes hurtigt, ligesom fortrydelsesretten heller ikke gælder for f.eks. madvarer, hvor der gælder et sundhedsmæssigt og hygiejnemæssigt hensyn.
5.5 Tilbagebetaling af købsbeløbet
5.6 Beløbet skal refunderes uden unødig forsinkelse til dig og senest 14 dage fra den dato, hvor Sælger har modtaget Købers meddelelse om at udnytte fortrydelsesretten. Sælger kan dog tilbageholde beløbet, indtil varen er modtaget retur, eller Køber har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt, der er tidligst.
5.7 Sælger refunderer ikke de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Køber bærer desuden risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til Køber og indtil den er returneret til Sælger.

6. EJENDOMSFORBEHOLD
6.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering eventuelle forbundne omkostninger til f.eks. levering er betalt af Køber. Ved betaling med check eller veksel anses betaling ikke som endelig betaling, før fuld indfrielse har fundet sted, og pengeinstituttets eventuelle indsigelsesfrist er udløbet. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen til Køber ved levering.

7. FORCE MAJEURE
7.1 Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større varepartier, 3/6 restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen hertil.
7.2 I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse. Generelt
7.3 Der gælder en ultimativ reklamationsfrist på 2 år vedrørende varer. Reklamationer, der gøres gældende senere, er derfor ikke gældende.
7.4 Når Køber har modtaget varen, bør Køber altid hurtigst muligt kontrollere, om varen svarer til ordrebekræftelsen og om varen er uden mangler.
7.5 Rettidig og af Sælger anerkendt reklamation medfører at Køber kan få varen repareret, ombyttet, købesummen retur eller et afslag i prisen. Købers beføjelser afhænger af den konkrete situation og Sælgers muligheder.
7.6 Hvis der foreligger en mangel, skal Køber hurtigst muligt reklamere direkte til Sælger. Sælgers levering af varer
7.7 Sælger yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven gældende fra Købers modtagelse af mangelfri vare. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af Købers forkerte brug af varen eller mangelfulde vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb i varen. Sælgers levering af serviceydelse
7.8 Erstatningskrav eller reklamationer over at en serviceydelse er mangelfuldt eller ikke kontraktmæssigt, som Køber har eller burde have konstateret ved undersøgelse af de leverede varer ved modtagelsen, skal ske skriftligt straks efter ydelsens modtagelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter modtagelsen af ydelsen. Reklamationer skal klart beskrive, hvori manglen består samt vedlægges billedmateriale.
7.9 Sælger er berettiget til at besigtige de genstande eller vare som Køber mener er mangelfulde eller beskadiget som følge af Sælgers ydelse/levering.
7.10 Sælgers erstatningspligt er begrænset til genanskaffelsesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte. Affektionsværdi og anden særlig værdi, herunder f.eks. pga. en genstands karakter som samlerobjekt m.v., erstattes ikke.

8. KUNDENS ANSVAR
8.1 Køber har pligt til skriftligt at gøre Sælger opmærksom på, hvis der er tale om særligt værdifulde genstande eller materiel, der indgår i ydelsen eller skal behandles som led i ydelsen.
8.2 Sælger er berettiget til at betinge levering af Sælgers serviceydelse af, at Køber tegner en ekstra forsikringsdækning, hvis Sælger vurderer, at levering af ydelsen omfatter behandling eller håndtering af ekstra værdifulde genstande.
8.3 Bliver Sælger klar over, at Købers ordre omfatter håndtering af værdigenstande, der er ud over det forventelige og sædvanlige eller ud over det af Køber oplyste, så er Sælger berettiget til enten at kræve disse fjernet inden påbegyndelse af ordren, ophæve aftalen eller kræve regulering af prisen. 4/6
8.4 Ønsker Køber at afbestille en ordre, er Køber forpligtet til at gøre dette senest 5 dage før ordren skal udføres af Sælger. Hvis Køber afbestiller senere end dette tidspunkt, er Sælger berettiget til at opkræve en rimelig betaling.
8.5 Har TBEA rykket for betalingerne 3 gange eller flere, og der har været sendt varsel om at sagen lukkes ned, kan sagen pr. Definition ikke genåbnes. Der kan i sådanne tilfælde ikke opgøres timer, og dermed krediteres ubrugt tid! Dog kan TBEA imod en ekstra betaling på 3.000,- Kr. vælge at genåbne sagen når betalingen er modtaget.
8.6 Har en klient indgået en aftale om afbetaling af vores honorar, i stedet for kontantbetaling, så skal denne betaling følges, også selv om sagen pauses for en tid grundet klientens anliggender.

9. ANSVARSBEGRÆNSNING
9.1 For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
9.1.1 Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
9.1.2 Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
9.1.3 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sælger. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af Købers retsforhold over for tredjemand.
9.1.4 Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

10. PRODUKTANSVAR
10.1 Sælger skal af Køber holdes skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Sælger ikke er ansvarlig for over for Køber.
10.2 Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
10.3 Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
10.4 For produktansvar hæfter Sælger og/eller er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

11. ÆNDRING AF VILKÅR
11.1 Sælger tager forbehold for at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for Sælgers salg og levering af varer.

12. TVISTER
12.1 Hvis Køber er utilfreds med Sælgers håndtering af en reklamation eller andet, skal Køber først forsøge at løse tvisten direkte med Sælger. Hvis dette ikke er muligt, kan Køber indbringe sagen for Nævnenes Hus på http://www.naevneneshus.dk og herefter Forbrugerklagenævnet eller gøre brug af Europa-Kommissionens online klageportal.
12.2 Alle tvister skal afgøres i henhold til dansk ret. Såfremt sagen indbringes for domstolene, skal den afgøres ved Købers hjemting.

13. KONTAKTOPLYSNINGER
13.1 Sælger kan kontaktes på følgende måde, herunder i forhold til reklamationer:

TBEA V./ OVR ApS
CVR-nr. 42721972
Jomsborgvej 21 A 2900 Hellerup
E-mail: ps@ovr.dk
Tlf.nr. 70707282

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Har du brug for vores hjælp. Udfyld venligst nedenstående formular. Så vender vi tilbage hurtigst muligt!

Se vores klienters tilfredshed

Udtalelser fra vores tidligere klienter

ALT AT VINDE INTET AT TABE

Som udgangspunkt er vores honorar delt op i 2 betalinger: Ét mindre starthonorar, samt et honorar du kun betaler, hvis du er tilfreds med den endelige løsning.

Priser for privatkunder

Download vores brochure

Åbningstider

Åbningstider for personlig
og telefonisk henvendelse:

Mandag til fredag 8.30 – 16.00